فیلم دکتر جهانگیری

فیلم ها ی دکتر جهانگیری

در این بخش آرشیو فیلم های دکتر علی اصغر جهانگیری قرار دارد که حاوی بیوگرافی دکتر جهانگیری و برنامه های ضبط شده توسط شبکه های گوناگون قرار دارد

آشنائی