اقلیم کندلوس

آب و هوای کندلوس

موقعیت و وضعیت طبیعی استان مازندران (کندلوس)نشانگر دو ناحیه‌ عمده جلگه‌های ساحلی و کوهستانی البرز است. امتداد و جهت رشته‌کوه‌های البرز به صورت دیواری مرتفع و طولانی، نوار ساحلی و