اعطاء نمایندگی مدرسه خلاقیت

۱-اعطاء نمایندگی مدرسه خلاقیت :

بمنظور آشنائی کودکان ۶-۱۶ ساله شما میتوانید با اجاره یک روز جمعه مدرسه یا آموزشگاه شهر خود بمدت ۴۰ ساعت و زیر نظر استاد  دانشگاه خلاقیت و کارآفرین را  آموزش داده و با ۵۰% درصد  از شهریه ۵/۱ میلیون تومان شرکت کنندگان شریک شوید این قرارداد با دانشگاه  منعقد خواهد شد .

حق امتیاز این  نمایندگی ۶۰ میلیون تومان در سال است و تبلیغ تلویزیون برای معرفی شما به رایگان انجام خواهد شد .