دعوت از استاد جهانگیری به روستای شما همراه با شبکه ۱ سیما

 

در صورت تمایل به حضور در شبکه یک سیما به روستای شما با تامین هزینه رفت و آمد و اقامت برای دونفر امکانات و توانمندی روستای شما را معرفی و در شبکه یک سیما و سایر شبکه ها پخش مینماید.
هزینه تولید و پخش آن از شبکه ها رایگان است
برای هماهنگی بیشتر با تلفن های ۷-۸۸۸۶۰۳۶۶ بنیاد جهانگیری تماس حاصل فرمائید.