در این بخش تمام تجربیات همراهان و گردشگران کندلوس قرار میگیرد که شامل جزئیات سفر آنها و تجربه های ارزشمند آنها میباشد.